Villkor för köp

Giltiga från och med 2024-01-01

1 Parterna

Dessa Köpvillkor gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som träffas mellan en kund, ”Kunden”, “du”, “dina”, och PhaseBox AB med organisationsnummer 556431-1693, Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö, “vi”, “oss”, “våra”, “vår” eller ”säljaren”. Kunden och Säljaren benämns gemensamt för ”Parterna”.

2 Försäljningsvillkor

2.1 Dessa försäljningsvillkor, “Försäljningsvillkoren”, gäller för Säljarens försäljning av laddbox, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (sammantaget ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”). Avvikelser i Försäljningsvillkoren ska göras skriftligen i det individuella avtalet mellan Parterna för att vara giltiga och gäller i sådant fall före paragraferna i dessa villkor.

2.2 Säljaren kan uppdatera Försäljningsvillkoren från tid till annan. Det hör till sakens natur att detta kan inträffa efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade Försäljningsvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av Försäljningsvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av Försäljningsvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Säljarens hemsida, phasebox.se

3 Ingående av avtal

3.1 Vid köp av Laddutrustning eller Installation skall Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, eventuellt organisationsnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster skall även installationsadress anges.

3.2 Vid beställning via PhaseBox' hemsida bekräftar PhaseBox köpet genom att skicka en orderbekräftelse och en faktura till Kunden. Avtal anses inte vara ingånget mellan Parterna förrän en orderbekräftelse har skickats med e-post till Kundens angivna e-postadress.

4 Ångerrätt vid ingående av avtal utanför PhaseBox' affärslokaler

4.1 Om Kunden är en fysisk person och köper Laddutrustning eller Installation via PhaseBox' hemsida gäller reglerna om ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Delarna i avtalet som behandlar ångerrätt är begränsade till Kunder som är fysiska personer. Kunden har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag då Kunden eller en av Kunden utsedd tredje person får varan i sin besittning (köp av vara); eller då avtalet om leverans av en eller flera tjänster tecknades (tillhandahållande av tjänster).

4.2 Om flera olika varor har beställts i en order men levereras genom separata leveranser löper tidsfristen för ångerrätten (”Ångerfristen”) ut fjorton (14) dagar efter den dag då Kunden eller en tredje person som Kunden har utsett (dock inte transportfirman) fysiskt har mottagit den sista varan.

4.3 Om Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt ska Kunden meddela PhaseBox att Kunden ångrar ingåendet av avtalet gnom antingen e-post eller brev. E-postadressen som kan användas är kontakt@phasebox.se. Ångerrätten anses ha utnyttjats om Kunden skickar sitt meddelande om att utnyttja ångerrätten innan Ångerfristen har löpt ut.

5 Skicka varor i retur

5.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 4 ovan skall Kunden returnera varorna till PhaseBox utan onödigt dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då Kunden informerade PhaseBox om sitt utnyttjande av ångerrätten. Om Kunden returnerar varorna innan denna tidsfrist har löpt ut, anses tidsfristen för returnering ha uppfyllts.

5.2 Varor som ska returneras till PhaseBox enligt punkt 5.1 ska skickas till:

PhaseBox AB Hornyxegatan 14 213 76 Malmö

5.3 Vid retur skall Kunden se till att varan är lämpligt emballerad. Kunden ansvarar för varan till dess att PhaseBox har tagit emot den. PhaseBox rekommenderar Kunden att spara postkvitto och eventuella kolli-id.

5.4 Kunden står för kostnaden för att skicka tillbaka varan när Kunden ångrar sitt köp. PhaseBox tar inte emot paket som måste lösas ut.

6 Återbetalning

6.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt skall PhaseBox betala tillbaka vad Kunden har betalat, inklusive kostnader för PhaseBox leverans till Kunden (dock inte extra kostnader till följd av att Kunden har valt en annan leveransform än den billigaste standardleverans som PhaseBox erbjuder). Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då PhaseBox fick meddelande om att Kunden beslutat att utnyttja sin ångerrätt. PhaseBox' återbetalning skall göras med samma betalningssätt som användes vid den ursprungliga transaktionen, såvida inte Parterna har samtyckt till annat betalningssätt. Inga avgifter tillkommer på grund av återbetalningen.

6.2 Om Kunden vill att en Installation skall börja levereras innan Ångerfristen har löpt ut, skall Kunden betala ett belopp till PhaseBox som motsvarar kostnaden för den Installation som kommer att levereras fram till den tidpunkt då Ångerfristen löper ut.

6.3 Om en varas värde minskar på grund av Kundens hantering av varan ansvarar Kunden för värdeminskningen. Detta gäller dock inte sådan hantering som är nödvändig för att fastställa varans karaktär, egenskaper och funktion. 6.4 Kvitto ska bifogas för den vara som returneras. Om bara en del av de varor som levererats returneras måste detta tydligt kommuniceras via e-post eller brev.

7 Leverans

7.1 PhaseBox levererar i hela Sverige enligt detta avtal. Kunden ombeds kontakta PhaseBox vid övrig försäljning eller leverans utanför Sverige.

8 Installationstjänster

8.1 Om Parterna avtalar att PhaseBox ska installera Laddutrustningen, "Installationen", gäller följande villkor för utförande av Installationen.

8.2 Kunden kan välja mellan olika typer av Installation samt avtala om tidpunkt för Installationen. På PhaseBox' hemsida, phasebox.se, finns information om den beräknade kostnaden för en Installation, ”Standardinstallation”, eller "Avancerad Installation". Eftersom de färdiga installationstyperna inte passar alla erbjuder Säljaren även "Anpassad Installation". Det kan t.ex innebära dold kabeldragning, installation av WiFi eller annan hemautomation. Efter beställningen kontaktas Kunden av Säljaren för inspektion av platsen där Laddutrustningen skall installeras, samt vilket arbete som skall utföras i samband med Installationen. Kunden får därefter ett kostnadsförslag, om kostnaden avviker från Standardinstallation eller Avancerad Installation. Innan Installationen påbörjas har Kunden och/eller Säljaren rätt att häva köpet. Vid sådan hävning skall eventuellt erlagd köpesumma betalas tillbaka till Köparen.

8.3 Om Kunden önskar en annan placering av Laddutrustningen än den som PhaseBox föreslår tillgodoser PhaseBox detta önskemål i den mån det är möjligt mot betalning av de tillkommande kostnader som är förknippade med Installation på en sådan annan placering. Om Kunden önskar en Anpassad installation utför PhaseBox detta mot en särskild avgift.

8.4 Om Kunden och PhaseBox har tecknat avtal om en Anpassad installation av Laddutrustningen gäller, utöver Försäljningsvillkoren, de särskilda bestämmelser som anges i orderbekräftelsen till det avtalet.

8.5 Kunden eller Kundens ombud ska finnas på plats vid avtalad tidpunkt för Installationen och ska tillse att PhaseBox får obegränsad tillgång till erforderligt utrymme för installation av kablar och för att ansluta Laddutrustningen till elnätet på installationsplatsen. Om PhaseBox inte får sådan tillgång vid den tidpunkt som har avtalats har PhaseBox rätt att fakturera Kunden enligt gällande prislista. Eventuell ändring av tid för Installationen måste göras minst tre (3) arbetsdagar före den installationstidpunkt som avtalats i PhaseBox' orderbekräftelse och ska meddelas till PhaseBox via e-post på kontakt@phasebox.se. Ange ordernummer och annan information som kan vara relevant.

8.6 Kunden ska själv och på egen bekostnad ombesörja eventuella reparationer, till exempel målning, putsning eller tapetsering, och den övriga återställningen av mark, byggnad och annan anläggning, som kan bli uppstå till följd av nödvändig åverkan vid Installationen. PhaseBox försöker naturligtvis undvika sådan skada i möjligaste mån.

8.7 Om Installation skall ske på fastighet som ägs av annan än Kunden ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden finns tillgängliga vid installationstillfället.

8.8 Alla elektriska installationer skall vara fackmässigt utförda av behörig elektriker. Intyg eller liknande från behörig elektriker avseende installation måste kunna uppvisas vid åberopande av fel.

8.9 Om platsen där Installation skall ske inte har tillräcklig god kommunikation via “WiFi” kan PhaseBox inte garantera leverans av statistik eller uppdatering av mjukvara i Laddutrustningen, om sådan tillägg beställts.

9 Specifika villkor angående "Skattereduktion för grön teknik"

9.1 Reglerna enligt Skattereduktion för grön teknik ger möjlighet för kunden att få skattereduktion på högst 50% av kostnaden för material och installation av laddutrustning.

9.2 Vi använder följande definitioner av begrepp för Skattereduktion för grön teknik:

9.2.1 Material. Innefattar laddutrustning och tillbehör som t.ex. lastbalansering.
9.2.2 Installation. Avser arbetet med att montera och driftsätta laddboxen. (Skatteverket använder även begreppet "Installation" för att beskriva kombinationen av arbete med montage och laddbox. Skatteverket beskriver även laddboxen som "material")
9.2.3 Sidokostnader. Summan av arbete som inte är berättigat för Skattereduktion för grön teknik. Det är t.ex framkörningsavgifter, milersättning, annat arbete som inte har med installationen av laddbox att göra, eller administrationsavgifter.
9.2.4 Tillkommande arbete. Summan av arbete som inte kunde förutsättas vid beställningstillfället men som är berättigat för Skattereduktion för grön teknik. Det kan t.ex. vara kabeldragning eller håltagning enligt tillgänglig prislista på PhaseBox hemsida. Tillkommande arbete avtalas i samband med Installationen.
9.2.5 Totalbelopp. Summan av Material, Installation och Tillkommande arbete, inklusive moms, men exklusive Sidokostnader. Totalbeloppet är underlaget för ansökan av Skattereduktion för grön teknik. Sidokostnader kan inte användas för sådan ansökan.

9.3 Kunden kan beställa material (laddutrustning) samt Standard eller Utökad Installation beroende på beställning, med syfte att uppfylla reglerna för Skattereduktion för grön teknik och därmed utnyttja skattereduktionen..

9.4 Efter beställning fakturerar Säljaren en handpenning på 50% av beställningen.

9.4.1 I samband med beställningen läggs ett konto upp för kunden på phasebox.se. Kunden får ett aktiveringsmail och kan själv välja om kontot skall aktiveras eller inte.

9.5 Efter att handpenningen betalats kommer Säljaren att utföra leverans av laddutrustning och installationen enligt §8.

9.6 Efter att Installationen är slutförd skickar Säljaren en slutfaktura på Totalbeloppet med skattereduktionen avdragen enligt anvisningar från skatteverket. Fakturan innehåller detaljer om betalningen av handpenning och eventuellt resterande betalning som kan uppkomma från Tillkommande installationsarbete. Eventulla Sidokostnader faktureras separat och utgör inte underlag för Skattereduktion för grön teknik. Köparen bör speciellt notera att betalningen måste göras elektroniskt och att underlag för betalningen bör sparas.

9.7 Köparen måste uppge personnummer och fastighetsbeteckning i samband med Beställningen. Säljaren har rättighet att kontrollera att uppgifterna stämmer och äger även rätt att neka köp och avbryta beställningen genom att inte skicka faktura för betalning av handpenning enligt §9.4.

9.8 Säljaren kommer att redovisa och fakturera Sidokostnader separat. Skattereduktionen för grön teknik får inte användas för dessa kostnader, vilket medför att de måste faktureras separat. Det skall noteras att det inte är tillåtet för Säljaren att "bjuda" på Sidokostnader.

9.9 Säljaren kommer att ansöka om Skattereduktion för grön teknik hos skatteverket. Om sådan beställning nekas av skäl som beror på att Köparen lämnat felaktiga uppgifter kommer Säljaren att fakturera Köparen resterande belopp upp till Totalbeloppet.

9.10 Äganderätten av Laddutrustningen övergår till Kunden i samband med fullgjord betalning.

10 Priser, betalning och äganderätt

10.1 Alla priser för Laddutrustning och Installation framgår av PhaseBox' gällande prislista. Gällande prislista uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på phasebox.se PhaseBox reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

10.2 PhaseBox äger rätt att ta ut en frakt- och expeditionsavgift vid beställning via phasebox.se.

10.3 Betalning görs via tillgängliga betalningsmetoder på PhaseBox.se. All betalning sker i svenska kronor.

10.4 Betalning ska vara PhaseBox tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen (10, 20 eller 30 dagar efter fakturadatum).

10.5 Om betalning inte sker i rätt tid har PhaseBox, Från den i fakturan angivna förfallodagen, rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635), ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet samt påminnelse- och inkassoavgift enligt lag.

10.6 PhaseBox kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell köpare. PhaseBox äger rätt att neka köp av Laddutrustning eller Installation.

10.7 Äganderätten av Laddutrustningen övergår till Kunden i samband med fullgjord betalning.

11 Reklamationsrätt, fel

11.1 En vara skall anses ha fel eller brister om den avviker från Laddutrustningens bruksanvisning. Bruksanvisningen följer med varan vid leveransen. En tjänst skall anses vara felaktig om den avviker från den beskrivning av vad som ingår i tjänsten och som framgår av PhaseBox' hemsida.

11.2 Laddutrustningen får bara användas i enlighet med bruksanvisningen. Laddutrustning får endast användas till laddning av de(n) typ(er) av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är konstruerad. Om Laddutrustningen används för att ladda elbilar av annan typ eller med annan strömstyrka än vad Laddutrustningen är konstruerad för, är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustningen och den laddbara bilen. Säljaren är inte ansvarig för konsekvensskador som kan uppstå på annan utrustning än Laddutrustningen.

11.3 En Kund har två (2) års reklamationsrätt räknat från den dag då Kunden fick varan i sin besittning respektive från den tidpunkt då en tjänst slutförts. Reklamation ska göras inom skälig tid. En Kund som reklamerar inom två (2) månader från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts ska anses ha reklamerat inom skälig tid.

11.4 För felanmälda varor eller tjänster där det uppgivna felet kan fastställas bero på eller härledas till förhållanden som beror på Kunden, har PhaseBox rätt att kräva betalning av Kunden baserat på den tid som avsatts.

12 Ansvar

12.1 Parterna är ansvariga gentemot varandra enligt bestämmelser i svensk lagstiftning, dock med nedanstående begränsningar: PhaseBox ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härledas till andra tjänsteleverantörer, inklusive, men inte begränsat till, elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer; och PhaseBox ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, inklusive, men inte begränsat till, felaktig laddning, felaktig utrustning i bilen, datavirus och liknande.

12.2 PhaseBox ansvarar inte för att en enskild elbil kan laddas med Laddutrustningen. Köparen är ansvarig för att de för laddning avsedda elbilarna är kompatibla med Laddutrustningen. PhaseBox ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

12.3 PhaseBox har ingen skyldighet att fullgöra avtalet med Kunden om detta förhindras av omständigheter som står utanför PhaseBox' kontroll, bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, upplopp, strejk, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som PhaseBox inte hade kunnat undvika eller klara av utan orimliga kostnader eller som PhaseBox inte kunde förutse när avtalet tecknades.

14 Kundens skyldigheter

14.1 Det åligger Kunden att tillse följande: Att den plats där Laddutrustningen ska installeras är lämplig för Installation av Laddutrustningen. Att personal från PhaseBox, eller av PhaseBox utsedda personer, får nödvändig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen. Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare finns tillgängliga senast då Installationen påbörjas. Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger PhaseBox enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (till exempel åtgärder på byggnad eller elsystem). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

14.2 Kunden ansvarar för följande: Att platsen för Installation av Laddutrustningen är på en fastighet där Kunden är lagfaren ägare, eller att samtliga erforderliga tillstånd enligt ovan finns. Att all nödvändig information och att alla underlag inför Installationen är korrekta. Att de åtgärder som det åligger Kunden att utföra har genomförts korrekt. Att eventuellt material och/eller verktyg som tillhandahålls av Kunden är korrekt. Att den plats där Installationen av Laddutrustningen ska utföras är lämplig för ändamålet. Kunden svarar för skador som orsakas av att Kundens ansvar enligt denna punkt inte efterföljts. Kunden svarar även för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som uppstår till följd av andra brister i Kundens förpliktelser enligt detta avtal. Om skada uppkommer på annan egendom än Laddutrustningen ska Kunden senast inom 2 veckor underrätta PhaseBox om skadan.

15 Behandling av personuppgifter

15.1 PhaseBox kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vid varje tid gällande tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter[1]. Kunden samtycker genom detta avtal till att PhaseBox behandlar Kundens personuppgifter, som t.ex. namn, personnummer, adress och telefonnummer, för de ändamål som anges nedan. Grunder för PhaseBox' behandling av personuppgifter är Kundens samtycke och för att det är nödvändigt för fullgörandet av Försäljningsvillkoren. Om Kunden återkallar sitt samtycke kan PhaseBox fortsatt komma att behandla Kundens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra de förpliktelser som följer av Försäljningsvillkoren och av lag. Personuppgifter som PhaseBox inhämtar i samband med avtalet och därefter kommer att behandlas av PhaseBox i den utsträckning det krävs för att fullgöra avtalet och för att säkerställa PhaseBox' rättigheter. Personuppgifter kan också komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling samt riskhantering. Behandling av personuppgifter kan också ske för ändamål som avser direkt marknadsföring efter Kundens samtycke. För mer information om bl.a. Kundens rättigheter med anledning av PhaseBox' behandling av Kundens personuppgifter hänvisas till PhaseBox' vid varje tid gällande persondatapolicy som finns på phasebox.se.

16 Tillämplig lag och tvistlösning

16.1 Dessa försäljningsvillkor regleras av svensk rätt.

16.2 I första hand skall Parterna försöka komma överens i god anda.

15.3 Kunden kan kontakta ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, arn.se. De ger hjälp och vägledning vid tvister. Säljaren åtar sig att följa ARNs vägledning, råd och beslut.
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

16.4 Om tvist som inte kan lösas enligt ovan uppstår med anledning av Köpvillkoren skall de i sista hand avgöras av svensk allmän domstol med Malmö Tingsrätt som första instans.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid varje tid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.